Fisiere

 • Campanie promovare școli militare jandarmi
  "Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere, sesiunea 2021, la cursurile celor două Școli Militare de Subofițeri Jandarmi.
  Dacă dorești să urmezi o carieră care să te definească ca om, în slujba legii și a cetățeanului, atunci ești candidatul ideal pentru a urma cursurile instituțiilor noastre de învățământ.
  În perioada 15-28.02.2021, la sediul inspectoratului, se pot depune cererile de înscriere.
  Informațiile legate de condițiile de recrutare le găsești pe site-ul nostru htpp://www.jandarmeriaprahova.ro/index.php, respectiv pe site-ul celor două școli de subofițeri:
  https://scoaladragasani.ro
  https://jandarmeriafalticeni.ro
  Vă așteptăm cu mare drag!Mult succes! "
  Linkul de unde puteți descărca clipul de promovare este: https://ciprianmstudio.filemail.com/t/8qfRTdY1

 • ANUNT CONCURS (CONSILIER SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI FINANCIAR-CONTABIL)
  Primăria comunei Baltesti, cu sediul în Comuna Baltesti, Judetul Prahova, Str. Independentei, Nr. 6, tel./fax:0244-219.023/0244-219.486, e-mail:primar@primariabaltesti.ro, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe perioadă nedeterminată, în baza prevederilor art. 467, alin. (7), din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată, coroborate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 : - CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL BIROULUI FINANCIAR-CONTABIL; Pentru înscrierea la concurs, conform art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată , candidații vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde urmatoarele documente: a) formularul de înscriere (Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008, modificată și completată); b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, dupa caz; f) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; g) copia adeverinței care atestă starea de sănatate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzatoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implica efort fizic și se testează prin proba suplimentară; i) cazierul judiciar; j) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securitătii sau colaborator al acesteia. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 12.01.2021-01.02.2021, în intervalul orar 0800-1630 . Locul de depunere a dosarelor de concurs: Primăria comunei Baltesti, Comuna Baltesti, Judetul Prahova, Str. Independentei, Nr. 6, Compartiment Secretariat și Relații Publice. Tipul probelor: - - selecția dosarelor: 02.02.2021-10.02.2021 - proba scrisă – 11.02.2021, ora 10.00 - interviul - 15.02.2021, ora 10.00 Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei Baltesti din Comuna Baltesti, Judetul Prahova, Str. Independentei, Nr. 6. BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS 1.Constituția României, republicată; 2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlul I si II ale partii a VI- a); 3.Ordonanța de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată; 6.Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 7.Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 8.Legea nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 9.Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 10.Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 11.Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile.

  » ANUNT CONCURS

 • Bibliografie concurs 22.05.2017
  Anunt Concurs (Pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante)
  Selectie cereri (Ocupare functie secretar UAT prin transfer)
  » AnunÈ› organizare concurs promovare în grad profesional- 20.01.2023 proba scrisă
  » AnunÈ› rezultate selecÈ›ie dosare pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior, organizat în data de 20.
  » Barem de corectare-varianta 2- promovare în grad profesional-Birou financiar-contabil
  » Barem de corectare-varianta 2- promovare în grad profesional-Compartiment urbanism
  » AnunÈ› rezultate proba scrisă, 20.01.2023
  » AnunÈ› rezultate proba interviu, 20.01.2023
  » AnunÈ› rezultate finale - promovare în grad profesional -20.01.2023
  » AnunÈ› privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional, 17.02.2023-proba scrisa-Compartiment relati
  » AnunÈ› privind rezultatele selecÈ›iei dosarelor la concursul/examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 1
  » Barem de corectare-Varianta 2- concurs/examen de promovare în grad profesional-Compartiment RelaÈ›ii publice
  » AnunÈ› privind rezultatele obÈ›inute la proba scrisă a concursului/examenului de promovare în grad profesional, 17.02.2023
  » AnunÈ› privind rezultatele obÈ›inute la proba de interviu a concursului/examenului de promovare în grad profesional, 17.02.2023
  » AnunÈ› privind rezultatele finale ale concursului/examenului de promovare în grad profesional, organizat în data de 17.02.2023
  » AnunÈ› concurs de recrutare funcÈ›ie publică de execuÈ›ie 28.03.2023
  » AnunÈ› concurs de promovare pentru ocuparea funcÈ›iei publice de conducere de È™ef birou în cadrul Biroului financiar contabil-
  » AnunÈ› rezultate selecÈ›ie dosare de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 28.03.2023
  » ANUNÈš REZULTATE SELECÈšIE DOSARE-PROMOVARE FUNCÈšIE PUBLICÄ‚ DE CONDUCERE ȘEF BIROU
  » Barem de corectare - concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcÈ›iei publice de execuÈ›ie vacantă de consilier, clasa
  » AnunÈ› privind rezultatele obÈ›inute la proba scrisă a concursului de recrutare-28.03.2023
  » AnunÈ› privind rezultatele obÈ›inute la proba interviu - concurs de recrutare 28.03.2023
  » AnunÈ› privind rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat în data de 28.03.2023
  » Barem de corectare-Varianta 1-Concurs de promovare pentru ocuparea funcÈ›iei publice de conducere vacante de È™ef birou
  » AnunÈ› rezultate proba scrisă -31.03.2023
  » AnunÈ› rezultate proba interviu-31.03.2023
  » AnunÈ› rezultate finale concurs de promovare
  » AnunÈ› DGASPC Prahova- angajare APP proiect POCU A
  » AnunÈ› DGASPC Prahova- angajare APP proiect POCU B
  » AnunÈ› concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de ȘOFER AUTOSPECIALÄ‚ PSI
  » AnunÈ› privind rezultatele selecÈ›iei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant
  » Test grilă nr.2
  » Barem de corectare-Test grilă nr.2
  » AnunÈ› privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de È™ofer autospecia
  » AnunÈ› privind rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de È™ofer autospec
  » AnunÈ› privind rezultatul final -04.07.2023