Consiliul Local al comunei Baltesti este format din următorii membri:

Primar: Radu Ion

Viceprimar: Moise Mihail-Bogdan

Consilieri locali:

Bălan George-Tiberiu
● Burdușel Nicolae
● Cernat Horia-Constantin
● Chiricheș Viorel-Lucian
● Istrătescu Simona
● Moise Ion
● Niță Daniel
● Olaru Aurelia
● Păiceanu Ion-Cristian
● Rusnacu Viorica-Elena
● Șică Ion
● Toma Elena

Delegat sătesc: Dobre Ion


Fisiere» HCL nr.1/19.01.2023 pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr.21/31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organi
» HCl nr.2/19.01.2023 privind aprobarea numărului de posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu
» HCL nr.3/19.01.2023 privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Bălțești a doi consilieri locali care vor avea
» HCL nr.4/19.01.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului IV al an
» HCL nr.6/19.01.2023 privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici actualizați și documentației tehnice
» HCL nr.5/19.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești pe anul 2023 și estimă
» HCL nr.7/27.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale(MMSS) și
» HCL nr.8/27.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bălțe
» HCL nr.9/27.02.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim ga
» HCL nr.10/27.02.2023 privind aprobarea Planului de pregătire, formare și perfecționare profesională pe anul 2023
» HCL nr.11/27.02.2023 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a comunei Bălțe
» HCL nr.12/27.02.2023 privind concesionarea unui spațiu către Compania Națională Poșta Română S.A. – Oficiul Județean d
» HCL nr.13/27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Cotigă Elena, în vederea refacerii locuinței distruse
» HCL nr.14/27.02.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bălțești pe anul 2023 și esti
» HCL nr.15/14.03.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bă
» HCL nr.16/14.03.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării suprafeței de 50 ha pășune
» HCL nr.17/14.03.2023 pentru modificarea HCL nr.32/31.03.2022
» HCL nr.18/14.03.2023 pentru modificarea art.10 din Anexa nr.1 la HCL Bălțești nr.6/52019
» HCL nr.19/14.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Bălțești
» HCL nr.20/22.03.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023
» HCL nr.21/22.03.2023 privind aprobarea devizului geenral și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
» HCL nr.22/22.03.2023 privind modificarea și completarea Cap.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR
» HCL nr.23/26.04.2023 privind mandatarea domnului Radu Ion, reprezentantul unității administrativ-teritoriale comuna Bălțeșt
» HCL nr.24/26.04.2023 privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi pentru anul 2023
» HCL nr.25/26.04.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului I al an
» HCL nr.26/26.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
» HCL nr.27/26.04.2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN COM
» HCL nr.28/26.04.2023 privind aprobarea cofinanțării și a Anexei 2.2 la obictivul de investiții MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 4
» HCL nr.29/26.04.2023 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru constituirea parteneriatului LEADER și înfi
» HCL nr.30/29.05.2023 privind modificarea art.28 alin.(2) din Anexa la HCL nr.23/2014
» Hcl nr.31/29.05.2023 privind asocierea comunei Bălțești cu județul Prahova
» HCL nr.32/09.06.2023 privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului Transportul elevilor
» HCL nr.33/19.06.2023 privind mandatarea domnului Radu Ion, reprezentantul unității administrativ-teritoriale comuna Bălțeșt
» HCL nr.34/19.06.2023 privind rectificarea bugetului de venitru și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
» HCL nr.35/19.06.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Radu Ion, reprezentantul unității administrativ teritorial
» HCL nr.36/19.06.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni ale bugetului local pe anul 2022
» HCL nr.37/19.06.2023 privind actualizarea devizului general -rest de executat și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul
» HCL nr.39/13.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Radu Ion, reprezentantul unității administrativ-teritorial
» HCL nr.40/13.07.2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului II al a
» HCL nr.38/13.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință
» HCL nr.41/28.08.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești, județul Prahova, p
» HCL nr.42/28.08.2023 privind alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor Asociației Sportive
» HCL nr.43/28.08.2023 privind implementarea proiectului ”Înființare platformă comunală TIP PC 4 pentru depozitarea și mana
» HCL nr.44/28.08.2023 privind privind aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici actualizați, documentației
» HCL nr.45/28.08.2023 privind privind aprobarea cofinanțării și a Anexei 2.2 la obiectivul de investiții " MODERNIZARE ȘI EX
» HCL nr.46/05.09.2023 privind acordarea pachetelor cu rechizite școlare copiilor înscriși în anul 2023-2023» HCL nr.58/30.09.2022privind mandatarea domnului Radu Ion, reprezentantul unității administrativ-teritoriale comuna Bălțești
» HCL nr.59/30.09.2022 privind modificarea art.2 al HCL nr.44/2021 privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului pri
» HCL nr.60/30.09.2022 privind stabilirea taxelor de închiriere a Sălilor de Festivități din satele Bălțești și Podenii Ve
» HCL nr.61/30.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023
» HCL nr.62/05.10.2022 pentru modificarea și completarea HCL nr.32/2022
» HCL nr.1/05.01.2022 privind repartizarea ?i folosirea excedentului bugetar al comunei Baltesti la sfr?itul anului 2022
» HCL nr.63/31.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Bălțești
» HCL nr.64/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Radu Ion in AGA
» HCL nr.65/31.10.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la sfârșitul trimestrului III al
» HCL nr.66//31.10.2022 privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de aur 2022
» HCL nr.67/31.10.2022 privind acordarea unor premii persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani în anul 2022
» HCL nr.68/31.10.2022 privind rezilierea contractului nr.4043/02.04.2018 încheiat între Consiliul local Bălțești și Asocia
» HCL nr.69/31.10.2022 privind darea în folosință cu titlu gratuit către Parohia Bălțești a terenului în suprafață de 15
» HCL nr.70/31.10.2022 privind modificarea actului adițional nr.1/14.04.2022 la contractul de concesiune nr.2631/19.01.2015
» HCL nr.71/31.10.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Drăghici Ion Adrian
» HCL nr.72/31.10.2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT comuna Bălțești și UAT județul Prahova
» HCL nr.73/03.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023
» HCL nr.74/03.11.2022 privind participarea în cadrul programului de realizare a pistelor pentru biciclete, cu proiectul "Constru
» HCL nr.75/08.11.2022 privind aprobarea proiectului "ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT BĂLȚEȘTI, JU
» HCL nr.76/14.11.2022 privind participarea UAT comuna Bălțești în cadrul programului privind dezvoltarea infrastructurii de r
» HCl nr.77/14.11.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Campania Nați
» HCL nr.78/14.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări epntru anii 2023
» HCL nr.79/26.11.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bălțești, județul Prahova
» HCL nr.80/26.11.2022 privind mandatarea domnului Radu Ion, reprezentantul unității administrativ-teritoriale comuna Bălțeșt
» HCL nr.81/26.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023
» Anunț nr.6821/10.10.2022-Comunicare prin publicitate acte administrative fiscale
» HCL nr.82/27.12.2022 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a taxelor și impozitelor locale și a taxelor ju
» HCL nr.83/27.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Bălțești
» HCL nr.84/27.12.2022 privind prelungirera contractului de consultanță juridică
» HCL nr.5/19.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bălțești pe anul 2023 și estimă
» HCL nr.10/31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiune de interes local conform Legii 416/2001 pe anul 2022
» HCL nr.11/08.02.2022 privind rectificarea anexei 2.1.-deviz general al obictivului Extindere rețea de canalizare în sat Podenii Vechi
» HCL nr.12/08.02.2022 privind rectificarea anexei 2.1-devizul general al obiectivului Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Baltesti, Izești și Podenii Vechi, în comuna Baltesti, judetul Prahova
» HCL nr.13/08.02.2022 privind rectificarea anexei nr.2.1-devizul general al obiectivului Amenajare urbanistică cu pistă biciclete, podețe în comuna Baltesti, judetul Prahova
» HCL nr.14/08.02.2022 privind rectificarea anexei 2.1-devizul general al obiectivului Construirea a trei podețe peste pârâul Oghiza, din comuna Baltesti, judetul Prahova
» HCL Baltesti nr.15/11.02.2022 privind aprobarea structurii școlare de pe raza comunei Baltesti
» HCL Baltesti nr.16/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 2022
» HCL nr.17/24.02.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
» HCL nr.18/31.03.2022 privind aprobarea contractării serviciilor de capturare, transport și gestionare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL nr.19/31.03.2022 privind aprobarea Planului de pregătire, formare și perfecționare profesională pe anul 2022
» HCL nr.2/18.01.2022 privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică
» HCL nr.20/31.03.2022 privind acordarea unui ajutor financiar numitei Mihăilescu Ana-Gabriela, în vederea refacerii locuinței distrusă în urma incendiului
» HCL nr. 21/31.03.2022 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționale al Consiliului local al comunei Baltesti
» HCL nr.22/31.03.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
» HCL nr.23/31.03.2022 privind stabilirea prețului pentru terenul în suprafață de 1319 mp
» HCL nr.24 din 04.04.2022 privind aprobarea debunerii proiectului Lucrări de creștere a eficienței energetice-Sediul central-Primăria comunei Baltesti
» HCL nr.25/04.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Lucrări de creștere a eficienței energetice-sediul SPCLEP Baltesti
» HCL nr.26/11.04.2022 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL PODENII VECHI
» HCL nr.27/11.04.2022 privind modificarea pct.II Obiectul contractului de concesiune-art.1 alin(2) si pct IV Redeventa-art.3» HCL nr.1/29.01.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 si
» HCL nr.2/29.01.2021 privind nominalizarea de catre CL a doi consilieri care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei
» HCL nr.3/29.01.2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Baltesti a unor procese verbale de contraventie si sc
» HCL nr.4/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Serbanoiu Vasilica Anca
» HCL nr.5/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Bacanu Adrian
» HCL nr.6/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Marin Walter
» HCL nr.7/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Mihai Florina Casandra
» HCL nr.8/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Vasile Madalin Busuioc
» HCL nr.9/29.01.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei baltesti
» HCL nr.9/29.01.2021 privind aprobarea planului de actiune de interes local conform Legii nr.416/2001
» HCL nr.11/26.02.2021 privind aporbarea retelei scolare d pe raza comunei Baltesti a unitatilor de invatamant preuniversitar in a
» HCL nr.12/26.02.2021 privind aprobarea Planului de pregatire, formare si perfectionare profesionala pe anul 2021
» HCL nr.13/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local
» HCl nr.14/25.03.2021 privind aprobarea acordului intre UAT jud Prahova si UAT Baltesti
» HCL nr.15/29.03.2021 privind modificarea HCL nr.14/25.03.2021
» HCL nr.16/29.03.2021 privind punerea la dispozitia SC Hidro prahova SA cu titlu gratuit , terenul situat in T12 P605
» HCL nr.17/31.03.2021 privind modificarea si completarea anexei la HCL Baltesti nr.62/2020
» HCL nr.18/31.03.2021 privind achizitionarea a doua autoturisme in sistem leasing
» HCL nr.19/19.04.2021 privind schimbarea presedintelui de sedinta
» HCL nr.20/19.04.2021 privind repartizarea si folosirea execedentului bugetar al comunei Baltesti rezultat la sfarsitul anului 20
» HCL nr.21/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024
» HCL nr.22/19.04.2021 privind aprobarea acordului intre UAT Prahova si UAT din jud. Prahova
» HCL nr.23/31.05.2021 privind aprobarea amenajarii punctelor de colectare selectiva a deseurilor in comune Baltesti
» HCL nr.24/31.05.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si noncasnici fara contracte
» HCL nr.25/31.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta, in natura, numitei Iordache Rodica
» HCL nr.26/31.05.2021 privind acordarea unui ajutor financiar pentru minorul Palcau Andrei Denis
» HCL nr.27/31.05.2021 privind acordarea unui ajutor financiar numitei Adam Miruna Raluca
» HCL nr.28/31.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar familiei numitei Mihai Loredana
» HCL nr.29/31.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar familiei numitului Pitca Constantin
» HCL nr.30/31.05.2021 privind mandatarea domnului Radu Ion in AGA ai SC Hidro Prahova SA
» HCL nr.31/31.05.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-20
» HCL nr.32/30.06.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
» HCL nr.34/30.06.2021 privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea pasunatului si exploatarea pajistilor si a pas
» HCL nr.35/06.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-20
» HCL nr.36/19.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.37/19.07.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru sem.I 2021
» HCL nr.38/19.07.2021 privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de Aur 2021"
» HCL nr.39/19.07.2021 privind alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local pentru Parohia baltesti
» HCL nr.40/19.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 sie stimari pentru anii 2022-20
» HCL nr.41/28.08.2021 privind actualizarea componentei SVSU
» HCL nr.42/28.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Mihai Vasile
» HCL nr.43/28.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei numitei Dancea Mihaela
» HCL nr.44/25.09.2021 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere Buldoexcavator
» HCL nr.45/25.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si estimari pentru anii 202
» HCL nr.46/05.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimatic pt.obiectivul "Modernizare strazi in comuna
» HCL nr.47/05.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul"Modernizare drum comunal
» HCL nr.48/07.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obictivul "Amenajare trotuare, santu
» HCL nr.49/07.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul "Extindere retea canaliza
» HCL nr.50/18.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.51/18.10.2021 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a taxelor si impozitelor locale , a taxelor judic
» HCL nr.52/18.10.2021 privind aprobarea sponsorizarii de catre Regia Autonoma a Padurilor-ROMSILVA
» HCL nr.53/18.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obictivului de investitii " Refacere po
» HCL nr.54/18.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti, judetul Prahova, pe anu
» HCL nr.55/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si devizului estimativ pentru obiectivul " Amenajare urbanistica cu
» HCL nr.56/20.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ pentru obiectivul "Modernizare si estindere
» HCL nr.57/20.10.2021 privind acordarea unui mandat special domnului Radu Ion in AGA
» HCL nr.58/25.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitaredrumuri nemo
» HCL nr.59/25.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii" Reabilitare si moderniz
» HCL nr.60/25.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
» HCL nr.61/25.10.2021 privind desemnarea reprezentantului CL in comisia de evaluare a probei de interviu ce urmeaza a fi constitu
» HCL nr.62/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024
» HCL nr.63/28.10.2021 privind acordarea unui mandat domnului primar in AGA
» HCL nr.64/08.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare devizului estimativ pentru obiectivul " Construirea a trei podete pe
» HCL nr.65/27.11.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Mihai Tiberiu» HCL nr.1/10.01.2020 privind acoperirea deficitului din secțiunea dezvoltare a anului 2019 din excedentul bugetului local
» HCL nr.2/10.01.2020 privind aprobarea numărului de posturi pentru încadrarea în funcția de asistent personal al persoanei cu
» HCL nr.3/10.01.2020 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2020
» HCL nr.4/10.01.2020 privind aprobarea Planului de lucru în vederea efectuării orelor de lucru conform Legii 416/2001
» HCL nr.5/10.01.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Bălțe
» HCL nr.6/10.01.2020 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea minoritatii rome pe anul 2020
» HCL nr.7/29.01.2020 privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general
» HCL nr.8/29.01.2020 privind acordarea unui mandat special domnului Barbu Marius
» HCL nr.9/29.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de inmormantarea numitul
» HCL nr.10/29.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri nem
» HCL nr.11/29.01.2020 privind modificarea inventarului care apartin domeniului public al comunei Baltesti
» HCL nr.12/29.01.2020 privind modificarea pozitiei 10 din anexa nr.20-Bunuri mobile si imobile ce alcatuiesc domeniul privat al c
» HCL nr.13/29.01.2020 privind modificarea Organigramei Primariei Baltesti, aprobata prin HCL Baltesti nr.56/2019
» HCL nr.14/21.02.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni pentru anul 2019
» HCL nr.15/21.02.2020 privind repartizarea si folosirea excentului bugetar al comunei Baltesti, rezultat la sfarsitul anului 2019
» HCL nr.16/21.02.2020 privind aprobarea Planului de pregatire, formare si perfectionare profesionala pe anul 2020
» HCL nr.17/21.02.2022privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 2020 si estimari pen
» HCL nr.18/21.02.2020 privind aprobarea structurii scolare de pe raza comunei Baltesti si a unitatilor de invatatmant preuniversi
» HCL nr.19/21.02.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II al anului 2021
» HCL nr.20/21.02.2020 in vederea aprobarii sponsorizarii de catre Regia Autonoma a Padurilor-ROMSILVA prin care se pun la dispozi
» HCL nr.21/21.02.2020 privind stabilirea locurilor unde sunt interzise organizarea si desfasurarea adunarilor publice, la nivelul
» HCL nr.22/21.02.2020 privind incetarea contractului de inchiriere nr.3103/06.02.2018 incheiat intre Primaria Baltesti si OMV Pet
» HCL nr.23/23.03.2020 privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
» HCL nr.24/23.03.2020 privind aprobarea contractarii sericiilor de capturare, transport si gestionare a cainilor fara stapan de p
» HCL nr.25/23.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii 15/2003
» HCL nr.26/25.03.2020 privind concesionarea spatiului situat in comuna Baltesti, nr.233D, judet Prahova catre CMI Dr.Micu Corneli
» HCL nr.27/25.03.2020 privind concesionarea spatiului situat in comuna Baltesti, sat Podenii vechi, nr.595, jud.Prahova, catre CM
» HCL nr.28/10.04.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-20
» HCL nr.29/10.04.2020 privind stabilirea functiei publice de executie de consilier achizitii publice in cadrul Primariei Baltesti
» HCL nr.30/30.04.2020 privind aprobarea ROF al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Pri
» HCL nr.31/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind prestarea de catre persoanele fizice de activitati in folosul comu
» HCL nr.32/12.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I-2020
» HCL nr.33/12.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2019
» HCL nr.34/12.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-20
» HCL nr.35/14.05.2020 privind aprobarea actualizarii valorii contractului nr.6548/21.09.2018 cf.OUG nr.114/2018
» HCL nr.36/30.06.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2020 si credite bugetare pentru anul 2021 pentru obiecti
» HCL nr.37/29.07.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului 2020
» HCL nr.38/29.07.2020 privind scoaterea din patrimoniul UAT Baltesti a containarului tip locuinta achizitionat pentru cazuri soci
» HCL nr.39/10.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului actualizat, urmare a procedurii de achizitie
» HCL nr.40/10.08.2020 privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al comueni Baltesti in vederea actitarii contributiei
» HCL nr.41/09.09.2020 privind asocierea comunei Baltesti cu judetul prahova si alocarea de sume din bugetul local
» HCL nr.42/09.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare drumuri locale-
» HCL nr.43/09.09.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pe anul 2020 si credite bugetare pe anii 2020-2021 pentru realiz
» HCL nr.44/09.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Lucrari de intretinere si
» HCL nr.45/09.09.2020 privind aprobarea cheltuielilor necesare celor doua parohii apartinand comunei Baltesti
» HCL nr.46/09.09.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-20
» HCL nr.47/09.09.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei Danca Pompilica
» HCL nr.48/09.09.2020 privind acordarea unui ajutor financiar numitei Grgore Rodica
» HCL nr.49/11.09.2020 privind aprobarea inchirierii terenului in suprafata de 4000 mp situat in T61 extravilanul comunei Baltesti
» HCL nr.50/11.09.2020 privind aporbarea cadastrarii si inscrierea la Cartea funciara a comunei Baltesti
» HCL nr.51/21.09.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-20
» HCL nr.52/27.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.53/27.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Baltesti, judetul Prahova
» HCL nr.54/27.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Baltesti, judetul Pr
» HCL nr.55/21.12.2020 privind aprobarea numarului de posturi pentru incadrarea in functia de asistent personal al persoanei cu ha
» HCL nr.56/21.12.2020 privind prelungirea valabilitatii contractului de consultanta juridica cu avocat Negoita Monica
» HCL nr.57/21.12.2020 privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2020" prin acordarea unor premii famiilor care sa
» HCL nr.58/21.12.2020 privind alegerea delegatului satesc in vederea reprezentarii locuitorilor satului Izesti in Consiliul local
» HCL nr.59/21.12.2020 privind desemnarea domnului Barbu Marius-responsabil cu achizitiile publice in cadrul Primariei Baltesti sa
» HCL nr.60/21.12.2020 privind desemnarea barbu Marius pt.participarea la AGA in cadrul ADI APA
» HCL nr.61/21.12.2020 privind aprobarea inregistrarii comunei Baltesti in SNEP online utilizand cardul bancar si sustinerea din b
» HCL nr.62/21.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pt.valorile impozabile a taxelor si impozitelor locale si a taxelor judiciare
» HCL nr.63/21.12.2020 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale
» HCL nr.64/21.12.2020 privind anularea obligatiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiate din registrele in care au fo
» HCL nr.65/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-20
» HCL nr.66/21.12.2020 privind achizitionarea si implementarea pachetului IT -Sisteme informatice integrate de management al fluxu
» HCL nr.67/22.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri s cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-202